Multilingual Information on Disaster Mitigation


Languages Links
English High-resolution Precipitation Nowcasts
Real-time Landslide Risk Map
Real-time Inundation Risk Map
Real-time Flood Risk Map
简体中文 云雨动态(高清降水实时预测)
大雨警报(土石流)的危险分布图/土石流警戒判定
大雨警报(淹水)的危险分布图
洪水警报的危险性分布图
繁體中文 雲雨動態(高清降水即時預測)
大雨警報(土石流)的危險分布圖∕土石流警戒判定
大雨警報(淹水)的危險分布圖
洪水警報的危險分布圖
한국어 비구름의 움직임(고해상도 강수 나우캐스트)
호우 경보(토사 재해 )위험도 분포/토사 재해 경계 판정 메시 정보
호우 경보(침수 피해)의 위험도 분포
홍수 경보의 위험도 분포
Português Movimentação das nuvens de chuva (Nowcast de alta resolução)
Mapa do Grau de estado de alerta para chuva intensa (Desmoronamento)/Informação do perigo de desmoronamento.
Mapa do Grau de estado de alerta para chuva intensa (Alagamento).
Mapa de Risco de Inundação em Tempo real (Mapa do Grau de estado de alerta para inundação)
Español Desplazamiento de nubes de lluvia. (Nowcast de alta resolución)
Mapa de riesgo de la alerta de lluvia torrencial (desastre por deslizamiento de tierras) en tiempo real
Mapa de riesgo de la alerta de lluvia torrencial (daño de inundación) en tiempo real
Mapa de riesgo de inundación en tiempo real
Bahasa Indonesia gerakan awan hujan (Nowcast yang beresolusi sangat tinggi untuk periksaan dan analisis hujan)
penyebaran peringatan hujan deras (tanah longsor )/ informasi mesh tentang kewaspadaan tanah longsor
penyebaran peringatan hujan deras (air masuk rumah)
penyebaran peringatan banjir
Tiếng Việt Di chuyển của mây tạo mưa (Bản tin lượng nước mưa có độ phân giải cao)
Phân bố mức độ nguy hiểm của cảnh báo mưa to (tai họa sạt lở đất) / Thông tin / Mạng lưới thông tin đánh giá cảnh giác tai họa sạt lở đất
Phân bố mức độ nguy hiểm của cảnh báo mưa to (tai họa ngập lụt)
Phân bố mức độ nguy hiểm của cảnh báo lũ lụt
Tagalog Galaw ng ulap ng ulan (mataas na resolusyong palabas na pinapakita ang ulan, Nowcast)
Distribusyon ng panganib na magkaroon ng babala sa malakas na ulan (sakunang guho) / mesh na impormasyon sa pagpasiya na magbigay ng babala na mag-ingat sa sakunang guho
Distribusyon ng panganib na magkaroon ng babala sa malakas na ulan (pinsala dahil sa pag-apaw na baha)
Distribusyon ng panganib na magkaroon ng babala sa baha
ภาษาไทย การเคลื่อนที่ของเมฆฝน (ข้อมูลพยากรณ์ปริมาณฝนระยะสั้นความละเอียดสูง (nowcast))
แผนที่แจกแจงระดับอันตรายของประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก (ภัยดินโคลนถล่ม) / ข้อมูลซอยพื้นที่ย่อยเพื่อการตัดสินใจเตรียมรับมือภัยดินโคลนถล่ม
แผนที่แจกแจงระดับอันตรายของประกาศเตือนภัยฝนตกหนัก (ภัยน้ำท่วมขัง)
แผนที่แจกแจงระดับอันตรายของประกาศเตือนภัยน้ำท่วม
नेपाली भाषा पानी पार्ने बादल गइरहेको दिशा (हाई-रेजुलेसन प्रेसिपिटेसन नाउकास्ट)
ठूलो वर्षा (पहिरो विपद्)को जोखिम स्तर जानकारी/पहिरो विवद् चेतावनी निर्धारण मेष जानकारी
ठूलो वर्षा चेतावनी (डुबान) को जोखिम स्तर जानकारी
बाढी चेतावनीको जोखिम स्तर जानकारी
日本語 雨雲の動き(高解像度降水ナウキャスト)
大雨警報(土砂災害)の危険度分布/土砂災害警戒判定メッシュ情報
大雨警報(浸水害)の危険度分布
洪水警報の危険度分布

Page Top